Welkom bij Eet Regionaal

Algemene voorwaarden

I.   G.H Smits Groente en Fruit, Lage Heurnseweg 35, 7095 AL te De Heurne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hierna te noemen Eet Regionaal, biedt haar producten aan via een webwinkel, genaamd Eet Regionaal.

 Artikel 1. Definities

1. Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Overeenkomst: een mondelinge (telefonische) afspraak of via e-mail dan wel door een bestelling in de webwinkel kan deze tot stand komen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

3. Dag: kalenderdag

Artikel 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden beschikbaar voor de Klant via de website van Eet Regionaal. Op verzoek zijn zij bij Eet Regionaal in te zien of kan het document op andere wijze (per e-mail of post) beschikbaar worden gemaakt aan de Klant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door Eet Regionaal, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen die Klant hanteert, wordt door Eet Regionaal zonder haar uitdrukkelijke, schriftelijke instemming, geheel of gedeeltelijk, niet aanvaard.
 4. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€); voor producten (goederen) inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 5. Eet Regionaal is op geen enkele wijze, direct noch indirect, aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Klant of een derde ter zake van (in het gebruik van c.q. de consumptie van) de producten mocht lijden. Eet Regionaal is wel verantwoordelijk voor de juiste levering voor een degelijk product. Mocht de Klant van mening zijn dat het geleverde product niet degelijk is dan kan de Klant het product retourneren zoals vermeld in artikel 7. Eet Regionaal probeert in die gevallen van ondeugdelijke producten allereerst de Klant een vervangend product aan te bieden. Als Klant hiermee niet akkoord gaat zal Eet Regionaal de kostprijs van het product vergoeden aan de Klant zoals bepaald in artikel 7.3.
 6. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Eet Regionaal zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen

Eet Regionaal is slechts aan een offerte of aanbieding gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de klant binnen de in de offerte dan wel bij de aanbieding genoemde termijn blijkt. Bijvoorbeeld door tijdig een bestelling te plaatsen.

Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

                    - de prijs inclusief belastingen;

                    - de eventuele kosten van verzending;

                    - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

                    - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

                    - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. Eet Regionaal en Klant zijn in alle gevallen aan de overeenkomst (de koop) gebonden. Als deze via de webwinkel door middel van een bestelling plaatsvindt, maar ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
 2. Eet Regionaal neemt de maatregelen die nodig zijn om passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving.
 3. Eet Regionaal behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht c.q. bestelling slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft Klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Eet Regionaal het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan of uit te laten voeren door derden.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Eet Regionaal voor de Klant toegankelijk maken:

A: de (adres)gegevens welke de Klant nodig heeft wanneer hij een klacht wil indienen;

B: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 4. Levertijd en levering

 1. Eet Regionaal [levert de bestelling uit de webwinkel] pas nadat het verschuldigde bedrag door Klant, per bank is voldaan.
 2. Alle door Eet Regionaal genoemde (leverings-) termijnen zijn indicatief. Zij worden bij benadering gegeven, gebaseerd op de gegevens en omstandigheden die bij het bestellen (aangaan van de koopovereenkomst) van het product of de dienst aan Eet Regionaal bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verschoven. Bij niet tijdige levering van een product uit de webwinkel –zie lid 4 van dit artikel – heeft Klant het recht de overeenkomst (de koop) te ontbinden tot uiterlijk 3 kalenderdagen nadat de Klant is geïnformeerd over de vertraging; eventueel reeds gedane betalingen worden door Eet Regionaal binnen dertig (30) dagen geretourneerd.
 3. Behoudens het hiervoor bepaalde, geeft overschrijding van de door Eet Regionaal opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, Klant geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Eet Regionaal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Echter, dit is de verantwoordelijkheid van de leverancier. Het back-office zal contact opnemen, uiterlijk 21 uur na bestelling, met de Klant om alternatieven te bespreken die de leverancier heeft voorgesteld.
 5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft Klant het recht de overeenkomst (de koop) kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient zij een e-mail of brief aan Eet Regionaal te sturen.
 6. Eet Regionaal stelt de bestelling beschikbaar voor de Klant op een afgesproken afhaalpunt, binnen bepaalde afhaaltijden. De Klant dient de bestelling zelf af te halen op dit afhaalpunt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de bestelling op het afgesproken afhaalpunt. Bij het niet afhalen van de bestelling op de afgesproken datum, tijd en afhaalpunt, heeft Klant geen recht op restitutie van de kosten van de bestelling.
 7. Wanneer Klant de bestelling niet ophaalt binnen 24 uur vanaf de opvolgende dag om 12.00 na de bestelling via de webwinkel, dan heeft Klant nog 24 uur de tijd om Eet Regionaal schriftelijk, telefonisch of per e-mail te informeren over de vertraging in het ophalen waarbij geacht wordt dat Klant een verwachtte ophaaltijd aangeeft. Wanneer Klant dit niet doet, zal na de tweede 24 uur de bestelling aan de Voedselbank worden aangeboden. Eet Regionaal heeft in dit geval recht op de gemaakte kosten, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden. Het resterende bedrag van de Klant betaling zal uiterlijk binnen dertig (30) dagen na annulering van de order door Eet Regionaal worden overgemaakt. Dit is niet van toepassing voor beperkt houdbare producten. In deze gevallen is Eet Regionaal gerechtigd het gehele door de Klant betaalde bedrag te behouden.
 8. Artikel 4.7 is niet van toepassing op bestellingen via de webshop die worden gedaan met een andere leveringsdatum. In deze gevallen geld alsnog het 24-uurs principe: Klant heeft tot 24 uur na de opvolgende dag van de vastgestelde leveringsdatum om zijn bestelling op te halen. Als Klant dit niet doet heeft hij nog 24 uur de tijd om Eet Regionaal schriftelijk, telefonisch of per e-mail te informeren over de vertraging in het ophalen waarbij geacht wordt dat Klant een verwachtte ophaaltijd geeft. Wanneer Klant dit niet doet, zal na de tweede 24 uur de bestelling aan de Voedselbank worden aangeboden. Eet Regionaal heeft in dit geval recht op de gemaakte kosten, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden. Het resterende bedrag van de Klant betaling zal uiterlijk binnen dertig (30) dagen na annulering van de order door Eet Regionaal worden overgemaakt. Dit is niet van toepassing voor beperkt houdbare producten. In deze gevallen is Eet Regionaal gerechtigd het gehele door de Klant betaalde bedrag te behouden.
 9. De risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Eet Regionaal tot het moment van ophalen door de Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst (de koop, de bestelling) wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Eet Regionaal brengt Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Eet Regionaal Klant hierover van tevoren en wel zo snel mogelijk inlichten.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding/Annulering

 1. Voor het afnemen van producten geldt: bij betaling is het product gekocht. In geval van tussentijdse annulering van een bestelling uit de webwinkel, heeft Eet Regionaal recht op vergoeding van de gemaakte kosten, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 1. Nadat Klant het door haar bestelde product heeft ontvangen, heeft Klant het wettelijk recht om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst ervan, de (impliciet) onderliggende overeenkomst met Eet Regionaal te ontbinden. Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Dit is niet van toepassing voor beperkt houdbare producten.
 2. Indien Klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) of persoonlijk aan Eet Regionaal te melden. Klant dient het product – na overleg met Eet Regionaal – te sturen naar een door Eet Regionaal vastgesteld adres. Dit dient te gebeuren in de originele, ongeopende, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat Klant het product/de producten (toch) wenst te behouden. Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien Klant al betalingen heeft verricht op het moment dat ze de overeenkomst met Eet Regionaal ingevolge artikel 7.1 en 7.2 heeft herroepen, zal Eet Regionaal deze binnen dertig (30) werkdagen nadat Eet Regionaal het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, retourneren. Eet Regionaal behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van Klant (anders dan die van Eet Regionaal of de leverancier van het product) is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Eet Regionaal schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Eet Regionaal Klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Eet Regionaal heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan Klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

Eet Regionaal voert de overeenkomst voor de levering van product(en) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Artikel 9. Vergoeding

1. Producten worden geleverd, met inachtneming van artikel 9.3, geleverd tegen de op dat moment vertoonde prijs. De prijzen voor de producten zijn variabel, prijsvaststelling van de producten in de webwinkel vindt plaats door de producent. Deze prijzen zijn gelijk aan de prijzen die de producent op zijn/haar eigen (web)Winkel, indien aanwezig, communiceert.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10. Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling middels IDEAL.

Artikel 11. Garantie

Voor producten uit de webwinkel geldt dat de garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Eet Regionaal in geval van gebreken de producten desgewenst eerst kan omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan Klant de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Klant geleverde goederen of diensten blijven volledig eigendom van de leverancier tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien Eet Regionaal door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming dan die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Klant heeft het recht de overeenkomst te beëindigen. Betreft het de bestelling een product (uit de webwinkel), wordt de reeds gedane betaling door Eet Regionaal binnen dertig (30) dagen geretourneerd.
 2. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Eet Regionaal als geval van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Eet Regionaal zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Klachtenregeling

1. Voor zover hiervoor niet anders is bepaald, dienen klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten door Klant binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk (per e-mail of brief) te worden gemeld aan Eet Regionaal.

2. Bij Eet Regionaal ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en Eet Regionaal zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk af te handelen.

3. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als Klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

2. Eet Regionaal beschikt over een openbaar toegankelijke klachtenprocedure op de website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

Indien en zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slecht om:

 1. De overeenkomst te kunnen uitvoeren
 2. Klant te informeren over de leveringen
 3. Behoudens de beperking van het navolgende lid, Klant op de hoogte stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Eet Regionaal.
 4. Statistische analyses te maken, teneinde de bedrijfsvoering van Eet Regionaal te verbeteren
 5. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure en op de accountpagina van Eet Regionaal, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Eet Regionaal deze uitingen sturen.
 6. De klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Eet Regionaal aan te passen bij onjuistheden.
 7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens.
 8. De persoonsgegevens zijn strikt persoonlijk en dienen uitsluitend voor eigen gebruik gehanteerd te worden en mogen onder geen beding worden overgedragen. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Artikel 16. Alcohol

 1. Door alcohol en alcoholhoudende producten te bestellen, verklaart Klant tenminste de wettelijke gestelde leeftijd heeft om deze producten af te nemen.
 2. Bij het afhalen van alcoholische producten door Klant, zal de afgever om legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende producten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.
 3. Indien Klant niet, of niet kan aantonen door middel van legitimatie zoals genoemd in art.16  lid 2., aan de wettelijk gestelde minimum leeftijdseisen voldoet, zal Eet Regionaal de alcoholhoudende producten niet meegeven.
 4. Financiële afhandeling van niet meegegeven alcoholhoudende producten geldt art. 6.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Eet Regionaal en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst of nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn of hiermede samenhangen, zullen bij uitsluiting en in hoogste instantie worden beslecht door de rechtbank.